Cấu hình chuyển hướng toàn bộ website từ non-ssl sang ssl trên server sử dụng cPanel/WHM

Chào mọi người. Chắc hẳn anh em dùng cPanel/WHM gặp trường hợp muốn 301 – chuyển hướng toàn bộ website từ non-ssl sang ssl. Vì chức năng 301 của cPanel mặc định tệ quá hoặc không 301 hết hoặc vì số lượng website quá lớn.

chuyển hướng toàn bộ website từ non-ssl sang ssl

Vậy có 1 số cách giải quyết:

1/ .htaccess

2/ Config Virtual Host. Và cách này là cách mình chọn vì số lượng website mình lớn ~400 website thì cấu hình .htaccess từng website là chuyện khó khăn, mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể 301 – chuyển hướng toàn bộ website từ non-ssl sang ssl

Sau khi login SSH vào server,

Các bạn vào tiếp đường dẫn /etc/apache2/conf.d/includes/ và tiến hành chỉnh sửa file pre_virtualhost_global.conf
Trong file nếu có nội dung sẵn, các bạn cứ comment lại, và đè nội dung config sau vào file

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !on
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/[0-9]+\..+\.cpaneldcv$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/\.well-known/pki-validation/[A-F0-9]{32}\.txt(?:\ Comodo\ DCV)?$
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}

Sau khi chỉnh sửa xong. lưu file pre_virtualhost_global.conf lại.

Sau đó restart apache bằng lệnh: apachectl graceful

Đợi 1 vài phút sau đó là hoàn thành!

Done

Chúc anh em thành công